Privacyverklaring Sportcomplex De Schop

U heeft er recht op dat Sportcomplex De Schop zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Er zijn veel wetten, besluiten en regelingen die de verwerking van persoonsgegevens regelen. Voor de gemeente zijn belangrijke wetten:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Wet basisregistratie personen (Wet BRP).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u gebruik maakt van diensten of producten, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op onze website of telefonisch. Denk aan:

  • naam.
  • geslacht.
  • geboortedatum.
  • geboorteplaats.
  • adresgegevens.
  • telefoonnummer.
  • e-mailadres.
  • Burgerservicenummer (BSN).

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

Sportcomplex De Schop verwerkt de hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens alleen wanneer zij hier een expliciet doel en een wettelijke grondslag voor heeft. De wettelijke grondslagen zijn: publiekrechtelijk taak, wettelijke verplichting, overeenkomst, toestemming en vitaal belang.

Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden in het register van verwerkingen (pdf, 95 kB) .

Bewaartermijn

Sportcomplex De Schop zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens

Sportcomplex De Schop verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sportcomplex De Schop blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens.

Beveiliging

Sportcomplex De Schop neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens digitaal of schriftelijk indienen, kijk hiervoor bij Contactgegevens hieronder. Sportcomplex De Schop zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Cookies

Sportcomplex De Schop gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via gemeente@asten.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming of via:

Gemeente Asten
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 290
5720 AG  Asten

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid (pdf, 622 kB) .